apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Lekcja 15

Spis treści | Lekcja 14 | Lekcja 16

15. Wykonywanie następujących po sobie instrukcji

Do wykonywania następujących po sobie instrukcji przydatne są formy postaci prog?. Różnią się one jedynie wartością, która jest przez nie zwracana, natomiast ich wykonanie jest identyczne, tzn. forma postaci (prog? form1 from2 form3 … formn) wykonuje po kolei wszystkie formy począwszy od form1 a skończywszy na formn. Oczywiste jest, że skoro zwaracana jest tylko jedna wartość, to formy 1..n są wykonywane dla ich efektów ubocznych, a nie dla wartości, które zwracają. Dlatego instrukajca przypomina wykonanie programów w językach imperatywnych typu C czy Pascal, gdzie większość operacji jest wykonywanych dla ich efektów ubocznych.

15.1 prog1

prog1 wykonuje po kolei wyszstkie formy 1..n, przy czym zwraca wynik 1 wykonanej formy. Jest ona przydatna w przypadkach, w których zależy nam na początkowej wartości pewnej zmiennej, na której później wykonujemy inne operacje.

15.1

(prog1 
  (setf a 'zenek)
  (setf a 'franek)
  (setf a 'alfons)
  (format t "~&A jest ~S" a)
 )
a jest alfons
                 => zenek

15.2 prog2

Instrukcja ta zwraca wartość drugiej w kolejności wykonywanej formy. Może mieć ona zastosowanie w operacjach, w których najpierw dokonujemy jakiś czynności wstępnych – np. otwarcia pliku. Nasępnie dokonujemy pewnych operacji na pewnym obiekci – np. otwartym pliku, na koniec zaś dokonujemy czynności porządkowych, czyli w naszym przykładzie zamykamy otwarty plik. Przy czy interesuje nas tylko wartość uzyskana w drugim etapie. W obecnych czasach forma ta jest wykorzystywana dosyć rzadko, ze względu na istnienie z jednej strony opercji typu with-open-file, z drugiej zaś w LISP została zaimplementowana obiektowość.

15.3 progn

Instrukcja ta jak można się domyślać wykonuje po kolei formy od 1 do n, zwraca zaś wynik wykonania ostatniej formy. Typowym zastosowanie tej instrukcji jest przeprowadzenie pewnych złożonych operacji na jednym obiekcie, przy czym interesuje nas tylko końcowy ich efekt. Wiele instrukcji LISP zawiera niejawną sekcję progn w sobie. Dla przykałdu – instrukcje let, czy też do.

15.2

(progn 
   (setq a 10)
   (setq b (+ a 10))
   (setq c (* a 10))
   (format nil "~&Wartosc a ~D, a+10 ~D, a*10 ~d" a b c)
 )                => "Wartosc a 10, a+10 20, a*10 100"

Spis treści | Lekcja 14 | Lekcja 16

lisp | Opublikowano 12:58 29-11-2010. Ostatnia modyfikacja 12:59 29-11-2010 |
comments powered by Disqus