apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Lekcja 20

Spis treści | Lekcja 19 | Lekcja 21

20. Zbiory

Na listach można również zaimplementować w łatwy sposób obiekty będące zwane zbiorami, charakteryzujące się tym, że zawierają nieuporządkowane kolekcje elementów występujących tylko raz. Tzn. dodanie kolejnego elementu, który jest równy w myśl predykatu eql, a który występuje w danym zbiorze nie zaowocuje żadnymi zmianami. Natomiast jednokrotne usunięcie takiego elemetu ze zbioru usuwa go zeń definitywnie. Istnieje kilka instrukcji ułatwiających pracę na listach rozumianych jako zbiory. Są ona przedstawione poniżej.

20.1 member

member jest predykatem informującym czy dany element należy do badanego zbiru. Instrukcja ta ma postać (member element set). Ważne jest to, że member nie zwraca t, jeśli element należy do zbioru lecze całą podlistę poczynając od tego elemetnu. Można by uznać, że z tego względu nie jest on predykatem w czystym rozumieniu tego zwrotu, ale ponieważ zwracana wartośćjest non-nil, więc działa on jak predykat.

20.1

(member 'zenek '(franek zenek alfons)) => (zenek alfons)
(member 'zenek '(franek alfons))    => nil

20.2 remove

Instrukcja remove, jak sama nazwa wskazuje, służy do usuwania elementów ze zbioru. Ponieważ działa ona z założenia na zbiorach, to jeśli damy listę, która nie jest zbiorem, to wszystkie wystąpienia danego symbolu w tej liście zostaną usunięte. Instrukcja ta ma postać (remove element set). Zwracana jest lista będąca wynikim usunięcia danego elementu. Należy jednak zauważyć, że wejściowa lista nie jest modyfikowana.

20.2

(setq zbior-osob '(zenek franek alfons)) => (zenek franek alfons)
(remove 'zenek zbior-osob)        => (franek alfons)
zbior-osob                => (zenek franek alfons)

20.3 union

Instrukcja union łączy dwa zbiory, dając w wyniku zbiór, którego elementy należą do pierwszego zbioru lub do drugiego. Ma ona postać (union set1 set2).

20.3

(setq zbiora '(1 2 3))          => (1 2 3)
(setq zbiorb '(3 4 5))          => (3 4 5)
(union zbiora zbiorb)           => (1 2 3 4 5)

20.4 adjoin

Instrukcja adjoin dołącza element do zbioru, pod warunkiem, że wcześniej zbiór nie zawierał takiego samego elementu. Zwracana jest lista będąca nowym zbiorem. Ma ona postać (adjoin element zbior).

20.4

(adjoin 1 '(1 2 3))            => (1 2 3)
(adjoin 4 '(1 2 3))            => (4 1 2 3)

Pamiętać należy, że powyższe funkcjie nie modyfikują wejściowych struktur oraz, że zbiory są nieuporządkowne.

Spis treści | Lekcja 19 | Lekcja 21

lisp | Opublikowano 08:15 30-11-2010. Ostatnia modyfikacja 08:15 30-11-2010 |
comments powered by Disqus