Więcej na rubyonrails.pl: Start | Pobierz | Wdrożenie | Kod (en) | Screencasty | Dokumentacja | Ekosystem | Forum | IRC

Podstawowe informacje o module Action Controller

W tym przewodniku dowiesz się jak pracują kontrolery (controllers) oraz w jaki sposób używać ich w cyklu żądań twojej aplikacji. Po przeczytaniu tego przewodnika, będziesz potrafił:

1 Co robi kontroler?

Moduł Action Controller odpowiada literze C we wzorcu MVC. Po tym, jak routing określi, którego kontrolera użyć do wykonania żądania, twój kontroler jest odpowiedzialny za zrozumienie tego żądania i za stworzenie odpowiednich danych wyjściowych. Na szczęście moduł Action Controller wykonuje większość podstawowej pracy za ciebie, używa inteligentnych konwencji po to, by uczynić wszystko tak prostym, jak to tylko możliwe.

Dla większości typowych aplikacji RESTful, kontroler otrzyma żądanie (co nie jest widoczne dla ciebie jako programisty), zapisze albo pobierze dane z modelu i użyje widoku w celu stworzenia wyjściowej strony HTML. Jeżeli twój kontroler potrzebuje wykonywać pewne rzeczy trochę inaczej – nie ma problemu, to jest tylko najbardziej typowy sposób pracy kontrolera.

Kontroler może być zatem traktowany jako pośrednik między modelami a widokami. Udostępnia on dane modelu do widoku, który następnie wyświetla dane użytkownikowi. I w drugą stronę – kontroler zapisuje bądź uaktualnia dane w modelu pobierając je od użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie routingu, zajrzyj do Routingu w Ruby on Rails.

2 Metody i akcje

Kontroler jest klasą języka Ruby dziedziczącą z klasy ApplicationController, posiada metody jak każda inna klasa. Kiedy twoja aplikacja otrzymuje żądanie, routing określa, który wybrać kontroler i którą akcję wykonać, a następnie Railsy tworzą instancję klasy danego kontrolera i wywołuje publiczną metodę o tej samej nazwie co akcja.

class ClientsController < ApplicationController # Akcje są metodami publicznymi def new end # Metody akcji są odpowiedzialne za produkcję danych wyjściowych def edit end # Helpery są metodami prywatnymi i nie mogą być użyte jako akcje private def foo end end

Nie ma zasady mówiącej, że metoda na kontrolerze musi być akcją; równie dobrze może być użyta do innych celów, takich jak filtrowanie, które będzie omówione w dalszej części tego przewodnika.

Na przykład, jeżeli użytkownik przejdzie do /clients/new w twojej aplikacji, aby dodać nowego klienta, Railsy stworzą instancję klasy ClientsController i uruchomią metodę new. Zwróć uwagę, że pusta metoda z przykładu powyżej może działać dobrze, ponieważ Railsy domyślnie wyrenderują widok new.html.erb, chyba że akcja powie inaczej. Metoda new może udostępnić do widoku zmienną instancyjną @client poprzez stworzenie nowego klienta.

def new @client = Client.new end

Przewodnik Layouty oraz renderowanie wyjaśnia to szczegółowo.

Klasa ApplicationController dziedziczy z klasy ActionController::Base, która definiuje szereg pomocnych metod. Niniejszy przewodnik obejmuje niektóre z nich, ale jeśli jesteś ciekaw, możesz zobaczyć je wszystkie w dokumentacji API albo w kodzie źródłowym.

3 Parametry

Prawdopodobnie będziesz chciał uzyskać dostęp do danych przesłanych przez użytkownika lub innych parametrów występujących w akcjach twojego kontrolera. Mamy dwa rodzaje parametrów występujących w aplikacjach webowych. Pierwszy typ to parametry, które są wysyłane jako część adresu URL, która to część jest nazywana ciągiem zapytania (ang. query string). Ciąg zapytania to wszystko, co znajduje się po znaku “?” w adresie URL. Drugi typ parametrów jest zazwyczaj określany jako dane POST (ang. POST data). Te informacje pochodzą zwykle z formularza HTML, który został wypełniony przez użytkownika. Są nazywane jako dane POST, ponieważ mogą być wysłane jedynie jako część żądania HTTP POST. Railsy nie tworzą żadnego rozróżnienia pomiędzy parametrami ciągu zapytania a parametrami POST. Oba typy są dostępne w tablicy asocjacyjnej (ang. hash) params w twoim kontrolerze:

class ClientsController < ActionController::Base # Ta akcja używa parametrów ciągu zapytania, ponieważ jest uruchamiana przez # żądanie HTTP GET. Ale nie ma żadnej różnicy, które parametry są dostępne. # Adres URL dla tej akcji mógłby wyglądać następująco # (w celu wyświetlenia listy aktywnych klientów): /clients?status=activated def index if params[:status] = "activated" @clients = Client.activated else @clients = Client.unativated end end # Ta akcja używa parametrów POST. Pochodzą one najczęściej z formularza HTML # który został przesłany przez użytkownika. Adres URL dla żądania RESTful będzie # wyglądał tak: "/clients", a dane zostaną wysłane jako część ciała żądania. def create @client = Client.new(params[:client]) if @client.save redirect_to @client else # Ta linia zastępuje domyślne zachowanie renderowania, które # renderuje widok "create". render :action => "new" end end end

3.1 Parametry tablic zwykłych (ang. array) i tablic asocjacyjnych (ang. hash)

Tablica asocjacyjna params nie musi być ograniczona do jednego wymiaru. Możemy stworzyć tablicę wielowymiarową, która zawiera w sobie zagnieżdżone tablice asocjacyjne lub zwykłe tablice. Aby wysłać tablicę wartości, dołącz “[]” do nazwy klucza.

GET /clients?ids[]=1&ids[]=2&ids[]=3

Rzeczywisty URL w tym przykładzie byłby zakodowany jako /clients?ids%5b%5d=1&ids%5b%5d=2&ids%5b%5b=3, jako że znaki [ i ] nie są dozwolone w adresach URL. Najczęściej nie będziesz się musiał o to martwić, ponieważ przeglądarka będzie dbać o to za ciebie, a Railsy, gdy otrzymają taki ciąg, będą dekodować to z powrotem. Ale jeśli kiedyś znajdziesz się w konieczności, by wysłać takie żądanie do serwera ręcznie, musisz o tym pamiętać.

Wartość params[:ids] będzie teraz wynosić ["1", "2", "3"]. Zauważ, że wartości parametru są zawsze łańcuchami znaków). Railsy nie próbują odgadywać ani rzutować typu.

Aby przesłać tablicę asocjacyjną, zawrzyj nazwę klucza wewnątrz nawiasów:

<form action="/clients" method="post"> <input type="text" name="client[name]" value="Acme" /> <input type="text" name="client[phone]" value="12345" /> <input type="text" name="client[address][postcode]" value="12345" /> <input type="text" name="client[address][city]" value="Carrot City" /> </form>

Wartość tablicy params[:client] po tym, jak ten formularz zostanie przekazany, będzie wynosić {"name" => "Acme", "phone" => "12345", "address" => {"postcode" => "12345", "city" => "Carrot City"}}. Zwróć uwagę na zagnieżdżoną tablicę asocjacyjną w params[:client][:address].

Zauważ też, że tablica asocjacyjna params jest w rzeczywistości instancją klasy HashWithIndifferentAccess (z modułu Active Support), która jest podklasą klasy Hash. Pozwala ona na stosowanie zamiennie symboli oraz łańcuchów znaków jako kluczy.

3.1 Parametry routingu

Tablica asocjacyjna params będzie zawsze zawierać klucze :controller i :action, ale należy używać metod controller_name i action_name zamiast odwoływać się do ich wartości. Wszelkie inne parametry określone przez routing, takie jak :id będą również dostepne. Jako przykład, rozważ listę klientów, gdzie lista może wyświetlić albo aktywnych, albo nieaktywnych klientów. Możemy dodać drogę routingu (ang. route), która ujmie parametr :status w zgrabny adres URL:

map.connect "/clients/:status", :controller => "clients", :action => "index", :foo => "bar"

W tym przypadku, gdy użytkownik otwiera URL /clients/active, params[:status] zostanie ustawiony na “active”. Gdy ta reguła jest stosowana, także params[:foo] zostanie ustawiony na “bar”, tak jak zostało to przekazane w ciągu zapytania. Na tej samej zasadzie params[:action] będzie zawierać “index”.

3.2 default_url_options

Możesz ustawić domyślne parametry globalne, które będą wykorzystywane podczas generowania adresów URL z użyciem default_url_options. Aby to zrobić, zdefiniuj metodę o takiej nazwie w swoim kontrolerze:

class ApplicationController < ActionController::Base #Parametr options jest tablicą asocjacyjną przekazaną do +url_for+ def default_url_options(options) {:locale => I18n.locale} end end

Opcje te zostaną wykorzystane jako punkt wyjścia podczas generowania, więc jest możliwe, że zostaną nadpisane przez url_for. Ponieważ metoda ta jest zdefiniowana w kontrolerze, możesz określić ją w klasie ApplicationController, wtedy będzie używana dla wszystkich tworzonych adresów URL. Ale możesz także określić ją tylko w wybranym kontrolerze dla adresów URL tam generowanych.

4 Sesja

Twoja aplikacja tworzy sesję dla każdego użytkownika, w której możesz zapisywać nieiwelkie ilości danych. Dane te są utrzymywane pomiędzy żądaniami. Sesja jest dostępna jedynie w kontrolerze i w widoku i może korzystać z wielu różnych mechanizmów przechowywania:

 • CookieStore – przechowuje wszystko po stronie klienta.
 • DRbStore – przechowuje dane na serwerze DRb.
 • MemCacheStore – przechowuje dane w memcache.
 • ActiveRecordStore – przechowuje dane w bazie danych przy użyciu Active Record.

Wszystkie sesje używają cookie – jest to wymagane i Railsy nie pozwalają, by któraś część sesji była przekazana w inny sposób (np. nie można użyć ciągu zapytania do przekazywania identyfikatora sesji) z powodów bezpieczeństwa (łatwiej jest przejąć sesję, gdy identyfikator jest częścią adresu URL).

Większość mechanizmów przechowywania używa cookie do przechowywania identyfikatora sesji, który jest następnie używany do sprawdzenia danych sesji na serwerze. Domyślny i zalecany mechanizm, CookieStore, nie przechowuje danych sesji na serwerze, ale w samym cookie. Dane są kryptograficznie oznaczone, by były odporne na manipulacje, ale nie są szyfrowane. To znaczy, że każda osoba mająca do nich dostęp, może odczytać ich zawartość, ale nie może ich edytować (Railsy nie zaakceptują danych, jeśli były edytowane). CookieStore może przechować tylko około 4kB danych – znacznie mniej niż pozostałe mechanizmy – ale zazwyczaj jest to wystarczająca ilość. Przechowywanie dużych ilości danych jest odradzane niezależnie od tego, który mechanizm do przechowywania danych sesji wybierzesz w swojej aplikacji. Należy unikać przechowywania w sesji szczególnie złożonych obiektów (innych niż podstawowe obiekty Rubiego, najbardziej powszechnym przykładem jest instancja modelu), ponieważ serwer może nie być w stanie ponownie ich odtworzyć pomiędzy żądaniami, co w rezultacie może zakończyć się błędem. CookieStore posiada dodatkową korzyść – nie wymaga żadnych uprzednich ustawień – Railsy wygenerują “tajny klucz”, który będzie użyty do oznaczenia cookie.

Poczytaj więcej o przechowywaniu sesji w przewodniku Bezpieczeństwo w Ruby on Rails.

Jeśli potrzbujesz innego mechanizmu przechowywania sesji, możesz zmienić go w pliku config/environment.rb

# Use the database for sessions instead of the cookie-based default, # which shouldn't be used to store highly confidential information # (create the session table with "rake db:sessions:create") # YourApp::Application.config.session_store :active_record_store

Rails sets up a session key (the name of the cookie) when signing the session data. These can also be changed in config/initializers/session_store.rb:

# Be sure to restart your server when you modify this file. YourApp::Application.config.session_store :cookie_store, :key => '_your_app_session'

You can also pass a :domain key and specify the domain name for the cookie:

# Be sure to restart your server when you modify this file. YourApp::Application.config.session_store :cookie_store, :key => '_your_app_session', :domain => ".example.com"

Rails sets up (for the CookieStore) a secret key used for signing the session data. This can be changed in config/initializers/secret_token.rb

# Be sure to restart your server when you modify this file. # Your secret key for verifying the integrity of signed cookies. # If you change this key, all old signed cookies will become invalid! # Make sure the secret is at least 30 characters and all random, # no regular words or you'll be exposed to dictionary attacks. YourApp::Application.config.secret_token = '49d3f3de9ed86c74b94ad6bd0...'

Changing the secret when using the CookieStore will invalidate all existing sessions.

4.1 Dostęp do sesji

W twoim kontrolerze masz dostęp do sesji poprzez metodę instancyją ‘session’.

Sesje są leniwie ładowane (ang. lazily loaded). Jeśli nie korzystasz z sesji w kodzie akcji, nie będzie ona ładowana. Dlatego nie musisz wyłączać mechanizmu sesji, wystarczy, że z niego nie korzystasz.

Wartości sesji są przechowywane z użyciem par klucz/wartość:

class ApplicationController < ActionController::Base private # Znajdowanie użytkownika, którego ID jest przechowywane w sesji, za pomocą klucza :current_user_id # To jest typowy sposób obsługi logowania użytkownika w aplikacjach Railsowych; # logując ustawia wartość sesji i wylogowując usuwa ją def current_user @_current_user ||= session[:current_user_id] && User.find(session[:current_user_id]) end end

Aby zapisać coś w sesji, wystarczy przypisać to do klucza:

class LoginsController < ApplicationController # "Stwórz" login, aka "zaloguj użytkownika" def create if user = User.authenticate(params[:username, params[:password]) # Zapisanie identyfikatora użytkownika w sesji, by mógł być wykorzystany w kolejnych żądaniach session[:current_user_id] = user.id redirect_to root_url end end end

Żeby usunąć coś z sesji, przypisz kluczowi wartość nil:

class LoginsController < ApplicationController # "Usuń" login, aka "wyloguj użytkownika" def destroy # Usunięcie ID użytkownika z sesji session[:current_user_id] = nil redirect_to root_url end end

Aby skasować całą sesję, użyj reset_session.

4.2 Flash

Flash jest specjalną częścią sesji, która jest czyszczona przy każdym żądaniu, w takim sensie, że wartości tam przechowywane są dostępne tylko w następnym żądaniu. Jest to przydatne do przechowywania komunikatów o błędach itp. Jest ona dostępna w bardzo podobny sposób jak sama sesja, czyli jako tablica asocjacyjna. Jako przykładu użyjmy mechanizmu wylogowywania. Kontroler może wysłać komunikat, który będzie wyświetlony użytkownikowi przy następnym żądaniu:

class LoginsController < ApplicationController def destroy session[:current_user_id] = nil flash[:notice] = "You have successfully logged out" redirect_to root_url end end

Akcja destroy przekierowuje do root_url aplikacji, gdzie komunikat będzie wyświetlony. Należy podkreślić, że obowiązkiem następnej akcji jest zdecydować, co (jeśli cokolwiek) ma zrobić z tym, co wcześniejsza akcja umieściła we flash’u. Konwencją jest wyświetlenie ewentualnych błędów lub powiadomień z flash w layoutcie aplikacji:

<html> <!-- <head/> --> <body> <% if flash[:notice] -%> <p class="notice"><%= flash[:notice] %></p> <% end -%> <% if flash[:error] -%> <p class="error"><%= flash[:error] %></p> <% end -%> <!-- more content --> </body> </html>

W ten sposób, jeśli akcja umieści komunikat błędu lub powiadomienie, layout wyświetli je automatycznie.

Jeśli chcesz, by wartość flash była przeniesiona do innego żądania, użyj metody keep:

class MainController < ApplicationController # Powiedzmy, że ta akcja odpowiada root_url, ale chcesz, żeby wszystkie żądania tutaj były przekierowane do # UsersController#index. Jeżeli akcja umieści flash i przekieruje tutaj, wartości normalnie zostaną utracone # wraz z następnym przekierowaniem. Ale możesz użyć metody keep, by je utrwalić dla innych żądań. def index flash.keep # Utrzymane zostaną wszystkie wartości flash. # Możesz także użyć klucza, żeby utrzymać tylko wybraną wartość: # flash.keep(:notice) redirect_to users_url end end
4.2.1 flash.now

Domyślnie dodanie wartości do flash czyni je dostpępnymi w następnym żądaniu. Ale czasami możesz potrzebować dostępu do tych wartości już w tym żądaniu. Na przykład, jeżeli akcji create nie uda się zapisać zasobów i ty natychmiast wyrenderujesz szablon new, nie będzie to prowadzić do nowego żądania, ale ty i tak będziesz potrzebować wyświetlić komunikat używając flash. Możesz to zrobić przy użyciu flash.now. Robi się to tak samo jak przy normalnym flash:

class ClientsController < ApplicationController def create @client = Client.new(params[:client]) if @client.save # ... else flash.now[:error] = "Could not save client" render :action => "new" end end end

5 Cookies

Twoja aplikacja może przechowywać małe ilości danych po stronie klienta w postaci tzw. cookies. Mogą one trwać poprzez wiele żądań, a nawet sesji. Railsy zapewniają łatwy dostęp do cookies za pomocą metody cookies, która podobnie jak metoda session, działa jako tablica asocjacyjna:

class CommentsController < ApplicationController def new #Auto-uzupełnianie imienia komentatora, jeżeli jest ono przechowywane w cookie @comment = Comment.new(:name => cookies[:commenter_name]) end def create @comment = Comment.new(params[:comment]) if @comment.save flash[:notice] = "Thanks for your comment!" if params[:remember_name] # Pamiętaj imię komentatora cookies[:commenter_name] = @comment.name else # Nie pamiętaj i skasuj imię, jeśli było pamiętane wcześniej cookies.delete(:commenter_name) end redirect_to @comment.article else render :action => "new" end end end

Zwróć uwagę: żeby skasować wartości sesji, musisz przypisać kluczowi wartość nil. Natomiast żeby skasować wartość cookie, powinieneś użyć cookies.delete(:key).

6 Rendering xml and json data

ActionController makes it extremely easy to render xml or json data. If you generate a controller using scaffold then your controller would look something like this.

class UsersController < ApplicationController def index @users = User.all respond_to do |format| format.html # index.html.erb format.xml { render :xml => @users} end end end

Notice that in the above case code is render :xml => @users and not render :xml => @users.to_xml. That is because if the input is not string then rails automatically invokes to_xml .

7 Filtry

Filtry są metodami, które są uruchamiane przed, po lub wokół akcji kontrolera. Na przykład, jeden filtr może sprawdzać czy zalogowany użytkownik ma prawa dostępu do tego konkretnego kontrolera lub akcji. Filtry są dziedziczone, więc jeśli ustawisz filtr w ApplicationController, będzie wykonywany w każdym kontrolerze w twojej aplikacji. Typowy, prosty filtr wymaga, by użytkownik był zalogowany, aby akcja została wykonana.

class ApplicationController < ActionController::Base private def require_login unless logged_in? flash[:error] = "You must be logged in to access this section" redirect_to new_login_url # chroni bieżącą akcję przed uruchomieniem end end # Metoda logged_in? po prostu zwraca prawdę, jeśli uzytkownik jest zalogowany # i fałsz w przeciwnym wypadku. Robi to poprzez "udwuwartościowioną" metodę current_user # którą stworzyliśmy wcześniej, za pomocą operatora podwójnego !. Pamiętaj, że to nie jest # powszechne w Ruby i jest odradzane, chyba że naprawdę chcesz przekonwertować coś # w prawdę lub fałsz. def logged_in? !!current_user end end

Ta metoda po prostu przechowuje komunikat o błędzie (we flash) i przekierowuje do formularza logowania, jeśli użytkownik jest niezalogowany. Jeśli filtr wstępny (ang. before filter – filtr, który jest uruchamiany przed akcją) renderuje lub przekierowuje, akcja nie będzie wykonana. Jeśli istnieją dodatkowe filtry, które miały być wykonane po filtrze renderującym bądź przekierowującym, zostaną one anulowane. Aby użyć tego filtra w kontrolerze, skorzystaj z metody before_filter:

class ApplicationController < ActionController::Base before_filter :require_login end

W tym przykładzie, filtr jest dodany do ApplicationController, a tym samym do wszystkich kontrolerów w aplikacji. W ten sposób każdy element aplikacji wymaga, by użytkownik był zalogowany, aby cokolwiek zrobić. Z oczywistych powodów (użytkownik nie będzie mmógł zalogować się już na starcie!) nie każdy kontroler lub akcja powinien tego wymagać. Możesz zapobiec uruchomieniu tego filtra przed szczególną, określoną akcją za pomocą metody skip_before_filter:

class LoginsController < Application skip_before_filter :require_login, :only => [:new, :create] end

Teraz akcje new i create klasy LoginsController będą działać bez wymagania, by użytkownik był zalogowany. Opcja :only jest użyta w takim celu, żeby pominięcie dotyczyło tylko tego filtra dla wskazanych akcji. Istnieje też opcja :except, która działa odwrotnie do opcji :only. Te opcje mogą być użyte także podczas dodawania filtrów. Możesz więc dodać filtr dla wybranych akcji, który uruchomi się w pierwszej kolejności (tzn. przed samą akcją).

7.1 Filtry końcowe i okalające

W uzupełnieniu do filtrów wstępnych (uruchamianych przed akcją), możesz wywoływać filtry uruchamiane po akcji albo oba typy na raz – i przed, i po. Filtr końcowy (ang. after filter) jest podobny do filtra wstępnego, ale ponieważ w tym wypadku akcja już jest uruchomiona, filtr ma dostęp do danych zwrotnych, które zostały wysłane do klienta. Oczywiście filtr taki nie może zatrzymać akcji przed uruchomieniem. Filtr okalający (ang. around filter; filtr uruchamiany jakby jednocześnie, “wokół” akcji) jest odpowiedzialny za uruchomienie akcji i może zdecydować żeby tego nie robić, co jest sposobem na jej zatrzymanie.

# Przykład zaczerpnięty z dokumentacji API Railsów: # http://api.rubyonrails.org/classes/ActionController/Filters/ClassMethods.html class ApplicationController < Application around_filter :catch_exceptions private def catch_exceptions yield rescue => exception logger.debug "Caught exception! #{exception}" raise end end

7.2 Inne sposoby wykorzystania filtrów

Choć najczęstszym sposobem używania filtrów jest tworzenie prywatnych metod i używanie *_filter dla dodania ich, istnieją jeszcze dwa inne sposoby, aby zrobić to samo.

Pierwszym jest użycie bloku bezpośrednio z metodą *_filter. Blok otrzymuje kontroler jako argument i filtr require_login z powyższych przykładów może być przepisany na blok:

class ApplicationController < ActionController::Base before_filter { |controller| redirect_to new_login_url unless controller.send(:logged_in?) } end

Zauważ, że filtr w tym przypadku używa send, a to dlatego, że metoda logged_in? jest metodą prywatną i filtr nie jest wywołany w obszarze kontrolera. Nie jest to zalecany sposób implementacji tego konkretnego filtra, ale w licznych prostych przypadkach może być przydatny.

Drugim sposobem jest użycie klasy (właściwie, każdy obiekt, który odpowiada właściwej metodzie będzie odpowiedni) do obsłużenia filtrowania. Jest to przydatne w przypadkach, które są bardziej złożone, których zaimplementowanie w sposób czytelny i odtwarzalny nie jest możliwe przy użyciu dwóch poprzednich metod. Jako przykład, mógłbyś przepisać filtr logowania przy użyciu klasy:

class ApplicationController < ActionController::Base before_filter LoginFilter end class LoginFilter def self.filter(controller) unless logged_in? controller.flash[:error] = "You must be logged in to access this section" controller.redirect_to controller.new_login_url end end end

Znowu, to nie jest idealny przykład dla tego filtra, ponieważ nie działa on w obszarze kontrolera, tylko otrzymuje kontroler przekazany jako argument. Klasa filtra posiada metodę klasową filter, która zostanie uruchomiona przed lub po akcji, w zależności od tego, czy jest to filtr wstępny czy końcowy. Klasy używane jako filtry okalające również mogą używać tej samej metody filter, która będzie działać tak samo. Metoda musi użyć instrukcji yield, aby wykonać akcję. Alternatywnie, może mieć obie metody, i before, i after, które będą wywołane i przed, i po akcji.

Dokumentacja API Railsów zawiera link:http://api.rubyonrails.org/classes/ActionController/Filters/ClassMethods.html[więcej informacji na temat sposobu korzystania z filtrów].

8 Weryfikacja

Weryfikacja to sprawdzenie czy pewne kryteria są spełnione, aby uruchomić kontroler lub akcję. Może określać, że pewien klucz (lub kilka kluczy w formie tablicy) jest obecny w tablicy asocjacyjnej params, session lub flash lub to, że jakaś metoda HTTP została użyta lub to, że żądanie zostało wykonane przy użyciu XMLHTTPRequest (Ajax). Gdy kryteria nie są spełnione, domyślnie podejmowaną akcją jest wyrenderowanie błędu 400 (Bad Request), ale możesz to zmienić wedle swojego uznania, na przykład podając adres URL pod który akcja ma zostać przekierowana. Możesz wyrenderować cokolwiek innego albo na przykład dodać wiadomości we flash i nagłówki HTTP do odpowiedzi. Jest to dokładnie opisane w dokumentacji API jako “essentially a special kind of before_filter”.

Oto przykład użycia weryfikacji sprawdzającej czy użytkownik dostarczył login i hasło do zalogowania:

class LoginsController < ApplicationController verify :params => [:username, :password], :render => {:action => "new"}, :add_flash => {:error => "Username and password required to log in"} def create @user = User.authenticate(params[:username], params[:password]) if @user flash[:notice] = "You're logged in" redirect_to root_url else render :action => "new" end end end

Teraz akcja create nie będzie wywoływana dopóki parametry username i password nie zostaną podane. Jeśli się nie pojawią, do flash zostanie dodany komunikat błędu i zostanie wyrenderowana akcja new. Ale jest jeszcze coś ważnego, czego nie dopracowaliśmy w weryfikacji powyżej: będzie ona używana dla każdej akcji klasy LoginsController, a nie o to nam chodzi. Możesz wskazać dla których akcji weryfikacja ma być używana za pomocą opcji :only i :except tak jak w przypadku filtrów:

class LoginsController < ApplicationController verify :params => [:username, :password], :render => {:action => "new"}, :add_flash => {:error => "Username and password required to log in"}, :only => :create # weryfikacja będzie uruchamiana tylko dla akcji "create" end

9 Ochrona przed atakami typu Cross-site request forgery

Cross-site request forgery to metoda ataku na stronę internetową, polegająca na tym, że użytkownik nieświadomie wysyła spreparowane przez hackera żądania. W ten sposób hacker może dodać, zmodyfikować lub usunąć dane ze strony bez wiedzy i pozwolenia użytkownika. Pierwszym krokiem do uniknięcia takiego zagrożenia jest upewnienie się, że wszystkie “destrukcyjne” akcje (create, update, destroy) są dostępne jedynie za pomocą żądań innych niż GET. Jeżeli stosujesz się do konwencji RESTful, na pewno już jest to zrobione. Jednak złośliwa strona nadal może wysyłać żądania inne niż GET do twojej strony i to całkiem prosto. I tu z pomocą przychodzi ochrona przed atakami typu Cross-site request forgery. Jak sama nazwa mówi, jest to ochrona przed fałszywymi żądaniami. Sposobem na zabezpieczenie naszej strony jest dodanie niezgadywalnego jednorazowego kodu (ang. token) do każdego osobnego żądania. Kod ten jest znany tylko twojemu serwerowi. Na tej zasadzie jeśli żądanie przyjdzie bez właściwego kodu, dostęp zostanie mu zabroniony.

Jeśli wygenerujesz formularz taki jak ten:

<% form_for @user do |f| -%> <%= f.text_field :username %> <%= f.text_field :password -%> <% end -%>

Możesz dodoać token jako ukryte pole:

<form action="/users/1" method="post"> <input type="hidden" value="67250ab105eb5ad10851c00a5621854a23af5489" name="authenticity_token"/> <!-- fields --> </form>

Railsy dodają ten token do każdego formularza, który jest generowany przy użyciu helperów formularzy, więc w większości przypadków nie musisz się o nic martwić. Jeśli piszesz swój formularz ręcznie, albo potrzebujesz dodać token z innych przyczyn, jest to możliwe za pomocą metody form_authenticity_token:

Dodanie zmiennej JavaScript zawierającej token przy użyciu AJAXa

<%= javascript_tag “MyApp.authenticity_token = ‘#{form_authenticity_token}’” %>

Przewodnik Bezpieczeństwo w Ruby On Rails zawiera więcej informacji na ten temat, a także wiele innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, których powinieneś być świadomy podczas opracowywania aplikacji internetowych.

10 Obiekty request i response

W każdym kontrolerze występują dwie metody dostępowe wskazujące na obiekty żądania i odpowiedzi, które są związane z cyklem żądań będącym obecnie w realizacji. Metoda request zawiera instancję klasy AbstractRequest, a metoda response zwraca obiekt response prezentujący co zostanie odesłane z powrotem do klienta.

10.1 Obiekt request

Obiekt request zawiera wiele przydatnych informacji na temat żądania przychodzącego od klienta. Aby uzyskać pełną listę dostępnych metod, odwołaj się do dokumentacji API. Wśród właściwości tego obiektu, do których możesz mieć dostęp, są:

 • host – nazwa hosta użytego do wysłania tego żądania.
 • domain(n=2) – pierwszych n segmentów nazwy hosta, zaczynając od prawej (TLD).
 • format – typ zawartości żądanej przez klienta.
 • method – metoda HTTP użyta do wysłania żądania.
 • get?, post?, put?, delete?, head? – zwraca true jeśli metoda HTTP to GET/POST/PUT/DELETE/HEAD.
 • headers – zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą nagłówki stowarzyszone z żądaniem.
 • port – numer portu (typ integer) użyty w żądaniu.
 • protocol – zwraca łańcuch zawierający użyty protokół plus “://”, na przykład “http://”
 • query_string – ciąg zapytania (część adresu URL – wszystko po znaku “?”).
 • remote_ip – adres IP klienta.
 • url – cały adres URL użyty w żądaniu.
10.1.1 path_parameters, query_parameters i request_parameters

Railsy gromadzą wszystkie parametry przesłane wraz z żądaniem w tablicy asocjacyjnej params, bez względu czy zostały przesłane jako część ciągu zapytania czy jako zawartość POST. Obiekt request posiada trzy akcesory (ang. accessors) umożliwiające ci dostęp do tych parametrów w zależności od ich pochodzenia. Tablica asocjacyjna query_parameters zawiera parametry, które były wysłane jako część ciągu zapytania, natomiast tablica asocjacyjna request_parameters zawiera parametry wysłane jako POST. Tablica asocjacyjna path_parameters zawiera parametry, które zostały rozpoznane przez routing jako część ścieżki prowadzącej do tego konkretnego kontrolera i akcji.

10.2 Obiekt response

Obiekt response nie jest zazwyczaj stosowany od razu, ale jest tworzony w trakcie wykonywania akcji i renderuje dane, które są przesyłane z powrotem do użytkownika. Ale czasami – jak w przypadku filtrów końcowych – może być potrzebny dostęp do tych danych natychmiast. Niektóre z tych akcesorów posiadają jeszcze settery (ang. setters), umożliwiające ci zmianę wartości.

 • body – jest to ciąg danych przesyłanych z powrotem do klienta. Najczęściej jest to HTML.
 • status – kod statusu HTTP, na przykład 200 dla pomyślnie zrealizowanego żądania, lub 404 gdy plik nie został znaleziony.
 • location – adres URL pod który klient jest przekierowywany (o ile jest).
 • content_type – typ zawartości zwracanych danych.
 • charset – kodowanie znaków, zazwyczaj ustawione na"utf8".
 • headers – nagłówki użyte w zwracanych danych.
10.2.1 Ustawienie niestandardowych nagłówków

Jeśli chcesz ustawić niestandardowe nagłówki dla danych zwrotnych, miejscem na to jest response.headers. Atrybut headers jest tablicą asocjacyjną, który mapuje nazwę nagłówka na jego wartość, a Railsy ustawiają niektóre z nich - np. Content-Type – automatycznie. Jeśli chcesz dodać lub zmienić nagłówek, dopisz go do headers z nazwą i wartością:

response.headers["Content-Type"] = "application/pdf"

11 Podstawowe uwierzytelnianie HTTP

Railsy mają wbudowany mechanizm podstawowego uwierzyrzytelniania HTTP. Jest to system uwierzytelniania, który jest obsługiwany przez większość przeglądarek i innych klientów HTTP. Jako przykład, rozważmy sekcję administracyjną, która będzie dostępna tylko po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła do podstawowego okna dialogowego HTTP przeglądarki. Korzystanie z tego wbudowanego uwierzytelniania jest całkiem proste i wymaga jedynie użycia jednej metody – authenticate_or_request_with_http_basic

class AdminController < ApplicationController USERNAME, PASSWORD = "humbaba", "5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8" before_filter :authenticate private def authenticate authenticate_or_request_with_http_basic do |username, password| username == USERNAME && Digest::SHA1.hexdigest(password) == PASSWORD end end end

W tym miejscu możesz utworzyć kontrolery w odpowiedniej przestrzeni nazw, które będą dziedziczyć z klasy AdminController. Filtr wstępny będzie zatem wywoływany dla wsztskich akcji w tamtych kontrolerach, chroniąc je przy użyciu podstawowego uwierzytelniania HTTP.

12 Przesyłanie strumieniowe i pobieranie plików

Czasami możesz chcieć przesłać do użytkownika plik zamiast renderować stronę HTML. Wszystkie kontrolery w Railsach posiadają metody send_data i send_file, obie z nich przesyłają strumieniowo dane do klienta. send_file jest wygodną metodą, która pozwala dostarczyć nazwę pliku znajdującego się na dysku i przesłać zawartość tego pliku.

Aby przesłać dane do klienta, użyj send_data:

require "prawn" class ClientsController < ApplicationController # Generuj dokument PDF z informacjami na temat klienta i zwróć go. # Użytkownik otrzyma PDF jako plik do pobrania. def download_pdf client = Client.find(params[:id]) send_data generate_pdf(client), :filename => "#{client.name}.pdf", :type => "application/pdf" end private def generate_pdf(client) Prawn::Document.new do text client.name, :align => :center text "Address: #{client.address}" text "Email: #{client.email}" end.render end end

Akcja download_pdf w przykładzie powyżej wezwie prywatną metodę, która właściwie generuje plik (dokument PDF) i zwróci to jako string. Ten string będzie następnie przesłany do klienta jako plik do pobrania, a nazwa pliku będzie użytkownikowi sugerowana. Czasami kiedy przesyłasz pliki do użytkownika, możesz nie chcieć, aby plik był do pobrania. Weźmy na przykład obrazki, które są wbudowane w treść strony HTML. Aby poinformować przeglądarkę, że plik nie jest do pobrania, możesz ustawić opcję :disposition na inline. Przeciwną i zarazem domyślną wartością dla tej opcji jest attachment.

12.1 Wysyłanie plików

Jeżeli chcesz wysłać plik, który już istnieje na dysku, użyj metody send_file. Jest to zwykle nie zalecane, ale może być przydatne, jeżeli chcesz wykonać jakąś weryfikację przed pozwoleniem użytkownikowi na pobranie tego pliku.

class ClientsController < ApplicationController # Prześlij plik, który był już wygenerowany i przechowywany na dysku def download_pdf client = Client.find(params[:id]) send_data("#{RAILS_ROOT}/files/clients/#{client.id}.pdf", :filename => "#{client.name}.pdf", :type => "application/pdf") end end

Ta metoda będzie czytać i przesyłać strumieniowo plik w blokach po 4 Kb, unikając ładowania całego pliku do pamięci na raz. Możesz wyłączyć strumieniowanie poprzez opcję :stream albo ustawić rozmiar bloku poprzez opcję :buffer_size.

Bądź ostrożny kiedy używasz (lub po prostu nie używaj) zewnętrznych danych (parametrów, cookis, itp) do zlokalizowania pliku na dysku, jest to ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa i może pozwolić komuś na uzyskanie dostępu do plików które nie są przeznaczone do oglądania.

Nie zaleca się przesyłania statycznych plików przez Railsy, jeśli możesz zamiast tego trzymaj je w folderze publicznym na twoim serwerze. O wiele bardziej efektywne jest umożliwienie użytkownikowi pobierania pliku bezpośrednio za pomocą serwera Apache lub innego serwera www, ponieważ utrzymywane żądanie przechodzi niepotrzebnie przez cały stos Railsów. Jednak jeśli potrzebujesz aby z jakiegoś powodu żądanie przeszło przez Railsy możesz ustawić opcję :x_sendfile na true, wówczas Railsy pozwolą serwerowi www obsłużyć wysyłanie pliku do użytkownika, uwalniając od tego proces Railsów. Pamiętaj, że Twój serwer www musi obsługiwać nagłówek X-Sendfile, oraz musisz uważać, aby nie używać wejścia użytkownika w sposób, który pozwoli komuś na pobieranie przypadkowych plików.

12.2 Pobieranie plików w aplkacjach RESTful

Chociaż metoda send_data działa całkiem dobrze, jeśli tworzysz aplikację RESTful posiadającą osobne akcje dla pobierania plików, zwykle będzie ona niepotrzebna. W terminologii REST, plik PDF z przykładu powyżej można uznać za kolejną reprezentację danych zwracachych do klienta. Railsy zapewniają łatwy i dosyć gładki sposób na “RESTful downloads”. Oto jak możesz przepisać wcześniejszy przykład, tak aby pobranie pliku PDF było częścią akcji show, bez przesyłania strumieniowego:

class ClientsController < ApplicationController # Użytkownik może zażądać, aby otrzymać ten zasób jako HTML lub PDF. def show @client = Client.find(params[:id]) respond_to do |format| format.html format.pdf{ render :pdf => generate_pdf(@client) } end end end

Aby ten przykład zadziałał, musisz dodać typ PDF jako MIME type w Railsach. Można to zrobić poprzez dodanie następującej linii do pliku config/initializers/mime_types.rb:

Mime::Type.register "application/pdf", :pdf

Pliki konfiguracyjne nie są wczytywane przy kazdym żądaniu, więc musisz uruchomić ponownie serwer, aby uaktywnić zmiany.

Teraz użytkownik może zażądać pobrania wersji PDF strony tylko przez dodanie rozszerzenia “.pdf” do adresu URL:

GET /clients/1.pdf

13 Filtrowanie parametrów

Railsy trzymają pliki logów dla każdego środowiska (rozwojowego, testowania i produkcji) w folderze log. Są one niezwykle przydatne podczas debugowania, żeby zobaczyć co faktycznie działo się w aplikacji, ale w czasie późniejszego działania aplikacji możesz nie chcieć, żeby każda informacja była zapisywany w pliku logu. Metoda filter_parameter_logging może być używana do odfiltrowywania poufnych informacji z logu. Działa ona poprzez zastępowania pewnych wartości z tablicy asocjacyjnej params przez “[FILTERED]” przy zapisywaniu do logu. Jako przykład zobaczmy, jak filtrować wszystkie parametry z kluczem zawierającym password:

class ApplicationController < ActionController::Base filter_parameter_logging :password end

Metoda działa rekursywnie na wszystkich poziomach tablicy asocjacyjnej params. Może przyjmować drugi opcjonalny parametr, który jeśli występuje, jest używany jako tekst zastępujący. Funkcja ta może też przyjąć blok, który sprawdza warunek dla każdego klucza i zastępuje te, dla których blok zwraca true.

14 Obsługa błędów

Jest bardzo prawdopodobne, że twoja aplikacja będzie zawierać błędy albo w innym razie będzie wyrzucać jakieś wyjątki, które muszą być rozpatrzone. Na przykład, jeśli użytkownik użyje linka do zasobu, który już nie istnieje w bazie danych, moduł Active Record rzuci wyjąkiem ActiveRecord::RecordNotFound. Przy wystąpieniu jakiegokolwiek wyjątku Railsy domyślnie wyświetlają komunikat błędu 500, czyli wewnętrzny błąd serwera (500 Server Error). Jeżeli żądanie było wywołane lokalnie, dzięki prześledzeniu go od początku i kilku dodatkowym informacjom, które zostaną wyświetlone, możesz dowiedzieć się, co poszło źle i jak sobie z tym poradzić. Jeżeli żądanie było zdalne, Railsy wyświetlą tylko zwykły komunikat “500 Server Error” lub “404 Not Found”, jeżeli jest to błąd routingu albo zapis nie został znaleziony. Czasami możesz chcieć dostosować sposób, w jaki te błędy będą złapane i jak zostaną wyświetlone użytkownikowi. Istnieje kilka poziomów obsługi wyjątków dostępnych w aplikacjach Railsowych, które omówione są niżej.

14.1 Domyślne szablony błędów 500 and 404

Domyślnym działaniem aplikacji jest wyrenderowanie komunikatu błędu 404 lub 500. Komunikaty te zawarte są w statycznych plikach HTML w katalogu public, odpowiednio w plikach 404.html i 500.html. Możesz dostosować te pliki poprzez zamieszczenie kilku dodatkowych informacji i rozmieszczenie graficzne, ale pamiętaj, że są to pliki statyczne, tzn. nie możesz użyć w nich RHTML lub layoutów, tylko czysty HTML.

14.2 rescue_from

Jeżeli chcesz zrobić coś bardziej wymyślnego dla obsługi błędu, możesz użyć rescue_from, który obsługuje wyjątki pewnego typu (lub wielu typów) w całym kontrolerze i jego podklasach. Kiedy pojawia się wyjątek, który złapany został przez dyrektywę rescue_from obiekt wyjątku zostaje przekazany do handlera. Handler może być metodą lub obiektem Proc przekazywanym do opcji :with. Możesz także użyć bezpośrednio bloku, zamiast wyraźnego obiektu Proc.

Oto jak możesz użyć rescue_from do przechwycenia wszystkich błędów ActiveRecord::RecordNotFound i zrobienia czegoś z nimi.

class ApplicationController < ActionController::Base rescue_from ActiveRecord::RecordNotFound, :with => :record_not_found private def record_not_found render :text => "404 Not Found", :status => 404 end end

Oczywiście ten przykład jest niczym więcej jak opracowaniem i w ogóle nie polepsza domyślnej obsługi błędów, ale kiedyś możesz chcieć złapać wszystkie wyjątki, wtedy będziesz mógł zrobić z nimi co tylko chcesz. Na przykład, możesz utworzyć własne klasy wyjątków, które zostaną rzucone, jeśli użytkownik nie ma dostępu do niektórych części aplikacji:

class ApplicationController < ActionController::Base rescue_from User::NotAuthorized, :with => :user_not_authorized private def user_not_authorized flash[:error] = "You don't have access to this section." redirect_to :back end end class ClientsController < ApplicationController # Sprawdź czy użytkownik ma prawo dostępu before_filter :check_authorization # Zwróć uwagę jak te akcje nie muszą się martwić o wszystkie szczegóły uwierzytelniania def edit @client = Client.find(params[:id]) end private # Jeżeli użytkownik jest nie upoważniony, po prostu rzuć wyjątkiem. def check_authorization raise User::NotAuthorized unless current_user.admin? end end

Niektóre wyjątki są obsługiwalne tylko w klasie ApplicationController, ponieważ występują zanim sam kontroler zostanie zainicjalizowany i będzie mógł podjąć akcję. Zobacz artykuł autorstwa Pratik’a Naik’a na ten temat, aby zaczerpnąć więcej informacji.

15 Changelog

Lighthouse ticket

 • November 4, 2008: First release version by Tore Darrell