Stan w programowaniu obiektowym

Zmienne instancyjne i klasowe, zasady dostępu do danych


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Sonda Mars Climate Orbiter

Program strukturalny

struct SpaceProbe {
  double spaceProbeSpeed;
  double spaceProbeWeight;
}

double thrustCorrectionForX(struct SpaceProbe spaceProbe){
  // operowanie na polach spaceProbeSpeed oraz spaceProbeWeight
}

double thrustCorrectionForY(struct SpaceProbe spaceProbe){
  // ...
}

double thrustCorrectionForZ(struct SpaceProbe spaceProbe){
  // ...
}

Primitive obsession

class SpaceProbe {
  private double speedX;
  private double speedY;
  private double speedZ;
  private double weight;

  public double thrustCorrectionForX(double positionX, 
           double positionY, double positionZ){
    //...
  }
}

Klasa Speed

class Speed {
  public int value;
  public String unit;

  public Speed(int value, String unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
Speed speed1 = new Speed(10, "km/h");
Speed speed2 = new Speed(20, "m/s");

speed1.value = 20;
speed2.unit = "km/h";

speed1.value = -10;
speed2.unit = "ala ma kota";

enum SpeedUnit {
  MS,
  KMH
}
class Speed {
  public int value;
  public SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
Speed speed2 = new Speed(20, SpeedUnit.MS);

Modyfikator private

class SpaceProbe {
  private Speed speed;

  public SpaceProbe(Speed speed){
    this.speed = speed;
  }

  public getSpeed(){
    return this.speed;
  }
}
SpaceProbe probe1 = new SpaceProbe(new Speed(10, SpeedUnit.KMH));

probe1.speed = new Speed(10, SpeedUnit.MS); // niedozwolone, pole jest prywatne!
Speed speed1 = probe1.getSpeed();

speed1.unit = SpeedUnit.MS;     // zmienia się jednostka prędkości sondy!

Modyfikator final - Speed jako ValueObject

class Speed {
  public final int value;
  public final SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
SpaceProbe probe1 = newSpaceProbe(new Speed(10, SpeedUnit.KMH));
Speed speed1 = probe1.getSpeed();

speed1.unit = SpeedUnit.MS;         // niedozwolone!!!

Modyfikator private

class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
class SpaceProbe
  private Speed speed;

  public void accelerate(Speed delta){
    speed.value += delta.value;               // niedozwolone!
  }
}
class Speed {
  public Speed add(Speed that){
    if(this.unit == that.unit){
      return new Speed(this.value + that.value, this.unit);
    } else {
      return null;
    }
  }
}
class SpaceProbe
  private Speed speed;

  public void accelerate(Speed delta){
    Speed newSpeed = this.speed.add(delta);
    if(newSpeed){
      this.speed = newSpeed;
    }
  }
}

Modyfikator protected

class Speed {
  protected SpeedUnit unit;

  public Speed(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }
}
class Speed1D extends Speed {
  protected int value;

  public Speed1D(int value, SpeedUnit unit){
    super(unit);
    this.value = value
  }

  public Speed1D add(Speed1D delta){
    if(this.unit == delta.unit){
      return new Speed1D(this.value + delta.value, this.unit);
    } else {
      return null;
    }
  }
}
Speed1D speed1 = new Speed1D(10, SpeedUnit.KMH);
Speed1D speed2 = new Speed1D(20, SpeedUnit.KMH);

Speed1D speed3 = speed1.add(speed2);
class Speed3D extends Speed {
  protected int valueX;
  protected int valueY;
  protected int valueZ;

  public Speed3D(int x, int y, int z, SpeedUnit unit){
    super(value);
    this.valueX = x;
    this.valueY = y;
    this.valueZ = z;
  }

  public Speed3D add(Speed3D delta){
    if(this.unit == delta.unit){
      return new Speed3D(this.valueX + delta.valueX, 
        this.valueY + delta.valueY,
        this.valueZ + delta.valueZ, 
        this.unit);
    } else {
      return null;
    }
  }
}

Dostęp pakietowy

package agh.cs.lecture;

class Speed {
  int value;
  SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
package agh.cs.lecture;

class SpaceProbe {
  private Speed speed;

  public void accelerate(Speed delta){
    if(this.speed.unit == delta.unit){      // dozwolone
      //..
    }
  }
}
package com.mycompany;

class SpaceShip {
  private Speed speed;

  public void accelerate(Speed delta){
    if(this.speed.unit == delta.unit){      // niedozwolone!
      //..
    }
  }
}

Metody dostępowe - "gettery"

class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  public int getValue(){
    return this.value;
  }

  public SpeedUnit getUnit(){
    return this.unit;
  }
}

Dostęp dziedzinowy

class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  public int getValueInMS(){
    if(this.unit == SpeedUnit.MS){
      return value;
    } else {
      return convert(this.unit, SpeedUnit.MS, this.value);
    }
  }

  public int getValueInKMH(){
    //...
  }

  private int convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.KMS && to == SpeedUnit.MS)
      return Math.round(value / 3.6);
    } else if(...){
      //...

    }
  }
}

Metody dostępowe - "settery"

class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  public setValue(int value){
    this.value = value;
  }

  public setUnit(SpeedUnit unit){
    this.value = convert(this.unit, unit, this.value);
    this.unit = unit;
  }
}

Utrzymywanie jednolitej reprezentacji

class Speed {
  private int valueInMs;
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.valueInMs = convert(unit, SpeedUnit.MS, value);
    this.unit = unit;
  }

  public getValue(){
    return convert(SpeedUnit.MS, this.unit, this.valueInMs);
  }

  public setValue(int value){
    this.valueInMs = convert(unit, SpeedUnit.MS, value);
  }

  public setUnit(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }
}

ValueObject - konwersja

class Speed {
  private final int value;
  private final SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }

  public Speed convertToMs(){
    if(this.unit == SpeedUnit.MS){
      return this;
    } else {
      return new Speed(convert(this.unit, SpeedUnit.MS, this.value), 
               SpeedUnit.MS);
    }
  }
}

Shadowing

enum SpeedUnit { MS, KMH }
class Speed {
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }

  public SpeedUnit getSuperUnit(){
    return this.unit;
  }

  public SpeedUnit getUnit(){
    return this.unit;
  }
}
class Speed1D extends Speed{
  private SpeedUnit unit;
  private int value;

  public Speed1D(int value, SpeedUnit unit){
    super(unit);
    this.value = value;
    this.unit = SpeedUnit.KMH;
  }

  public SpeedUnit getUnit(){
    return this.unit;
  }
}
Speed1D speed1 = new Speed1D(10, SpeedUnit.MS);
speed1.getUnit();
speed1.getSuperUnit();

Zmienne statyczne

class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  private int convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.MS && to == SpeedUnit.KMH){
      return value * 3.6;
    } else if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS){
      return value / 3.6;
    } else {
      //...
    }
  }
}
class Speed {
  private final double ms2kmhRatio = 3.6;

  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  private int convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.MS && to == SpeedUnit.KMH){
      return value * ms2kmhRatio;
    } else if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS){
      return value / ms2kmhRatio;
    } else {
      //...
    }
  }
}

Modyfikator static

class Speed {
  private static final double ms2kmhRatio = 3.6;

  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  private int convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.MS && to == SpeedUnit.KMH){
      return value * ms2kmhRatio;
    } else if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS){
      return value / ms2kmhRatio;
    } else {
      //...
    }
  }
}

Antywzorzec

class SpaceShip {
  public static List<SpaceShip> ships = new LinkedList<>();

  public SpaceShip(){
    ships.add(this);
  }
}
class Space() {
  private List<SpaceShip> ships = new LinkedList<>();

  public void add(SpaceShip ship){
    ships.add(ship);
  }
}

class SpaceShip {
  public SpaceShip(Space space){
    space.add(this);
  }
}

Model prywatności w Ruby

class Speed
 def initialize(value, unit)
  @value = value
  @unit = unit
 end

 def to_s
  "#{@value} #{@unit}"
 end

 def +(other)
  Speed.new(@value + other.@value, @unit + other.@unit) # niepoprawna składnia!
 end
end

class Speed
 attr_reader :unit, :value

 def initialize(value, unit)
  @value = value
  @unit = unit
 end

 def +(other)
  Speed.new(@value + other.value, @unit + other.unit)
 end
end

class SpaceShip
 def initalize(speed)
  @speed = speed
 end

 def accelerate(speed)
  @speed += speed
 end
end
class Speed
 attr_reader :unit

 def initialize(unit)
  @unit = unit
 end
end
class Speed1D
 attr_reader :value

 def initialize(unit, value)
  super(unit)
  @value = value
  @unit = :KMH
 end
end
speed1 = Speed1D.new(10, :MS)
speed1.unit #=> :KMH

Pytania?