Czym jest programowanie obiektowe?

Programowanie imperatywne, funkcyjne i obiektowe


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Program imperatywny

instrukcje + dane = program

Asembler - język imperatywny

mov ax, 5
mov bx, 6
add ax, bc
push ax
push msg
call _printf

Języki imperatywne

 • Asembler
 • FORTRAN
 • ALGOL
 • COBOL
 • BASIC
 • Pascal
 • C
 • ...

Program funkcyjny

Ewaluacja funkcji + dane = program

Haskell - język funkcyjny

In [ ]:
silnia :: Int -> Int
silnia 0 = 1
silnia x = x * silnia(x-1)

silnia 5 --> 120

znak :: Int -> Int
znak x 
 | x == 0 = 0
 | x < 0 = -1
 | otherwise = 1

znak 10 --> 1
znak (-10) --> -1
In [ ]:
pierwiastki :: Double -> Double -> Double -> [Double]
pierwiastki a b c
 | delta < 0 = []
 | delta == 0 = [- b / (2 * a)]
 | delta > 0 = [(- b - sqrt(delta)) / (2 * a), (- b + sqrt(delta)) / (2 * a)]
 where
  delta = b ^ 2 - 4 * a * c
  
pierwiastki (-3) 1 2
[1.0,-0.6666666666666666]
In [ ]:
rownanie_kwadratowe :: Double -> Double -> Double -> Double -> Double
rownanie_kwadratowe a b c x = a * x ^ 2 + b * x + c

jakas_funkcja_kwadratowa :: Double -> Double
jakas_funkcja_kwadratowa x = rownanie_kwadratowe 1 (-1) 5 x
jakas_funkcja_kwadratowa 10 -- > 95.0
In [ ]:
razy_dwa :: Int -> Int
razy_dwa x = 2 * x

map razy_dwa [1..10] -- > [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]

map (\x -> x * 3) [1..10] -- > [3,6,9,12,15,18,21,24,27,30]

Przykłady języków funkcyjnych

 • Lisp (Clojure, Scheme)
 • Haskell
 • Clean
 • OCaml
 • Erlang
 • Scala
 • Elixir
 • ...

Programy obiektowe

Obiekty + wymiana komunikatów = programy

Cykl życia obiektu

In [ ]:
class Frog {
  int numberOfLegs;
  
  public Frog(){
    numberOfLegs = 0;
  }
}

Frog kermit = new Frog();
kermit.numberOfLegs;

Wymiana komunikatów

In [ ]:
class Frog {
  int numberOfLegs;
  
  public Frog(){
    numberOfLegs = 0;
  }
  
  public void grow(){
    numberOfLegs += 2;
  }
}

Frog kermit = new Frog();
kermit.grow();
System.out.println(kermit.numberOfLegs);
kermit.grow();
System.out.println(kermit.numberOfLegs);
kermit.grow();
System.out.println(kermit.numberOfLegs);

Typowe cechy języków obiektowych

 • abstrakcja (od typów sprzętowych)
 • ukrywanie implementacji (przed innymi obiektami)
 • przesyłanie komunikatów (pomiędzy obiektami)
 • polimorfizm (zachowania)
 • dziedziczenie (interfesju i/lub implementacji)

Abstrakcja

In [ ]:
struct complex {
 double re;
 double im;
}

struct complex cpx_add(struct complex arg1, struct complex arg2){
 struct complex result = malloc(sizeof(complex));
 result.re = arg1.re + arg2.re;
 result.im = arg1.im + arg2.im;
 resturn result;
}

Abstrakcja w językach obiektowych

In [ ]:
class Complex {
  public double re;
  public double im;
  
  public Complex(double re, double im){
    this.re = re;
    this.im = im;
  }
  
  public Complex add(Complex other){
    return new Complex(this.re + other.re, this.im + other.im);
  }
  
  public String toString(){
    return "Re: " + this.re + ", Im: " + this.im;
  }
}
null
In [ ]:
Complex a = new Complex(1,2);
Complex b = new Complex(-2,-1);
Complex c = a.add(b);

Hermetyzacja

In [ ]:
class Car {
  private String vin;
  private Color color;
  private Person owner;
  private int speed;
}

Rodzaje notacji - dygresja

 • PascalCase - notacja Pascalowska
 • camelCase - notacja wielbłądzia
 • snake_case - notacja z pokreśleniami (wężowa?)
 • lisp-case - notacja lispowa (choć bardziej odpowiada nam szaszłykowa)

Hermetyzacja

In [ ]:
class Car {
  private Color color;
  
  public void paint(Color newColor){
    this.color = newColor;
  }
}

Hermetyzacja a powstawanie obiektu

In [ ]:
class Car {
  private String vin;
  private int speed;

  public Car(String vin){
    if(vin.length() != 17)
      throw new RuntimeException("Invalid VIN!");
    this.vin = vin;
    this.speed = 0;
  }

  public String toString(){
    return "VIN: " + this.vin + ", prędkość: " + this.speed;
  }
}

Car brandNewCar = new Car("1FTWW33P34EB00251");

Wymiana komunikatów - odczyt oraz zmiana stanu

In [ ]:
class Car {
  private String vin; 
  private int speed;
  
  public Car(String vin){
    this.vin = vin;
    this.speed = 0;
  }
  
  public int getSpeed(){
    return this.speed;
  }
  
  public void start(){
    this.speed = 30;
  }
  
  public void stop(){
    this.speed = 0;
  }
}
Car car = new Car("1FTWW33P34EB00251");
In [37]:
Car car = new Car("1FTWW33P34EB00251");
System.out.println(car.getSpeed()); 
car.start();
System.out.println(car.getSpeed());
car.stop();
System.out.println(car.getSpeed());
0
30
0
Out[37]:
No Outputs

Polimorfizm - uzasadnienie

In [ ]:
struct list {
  //...
}
struct set {
  //...
}

void list_add(char* value);
void set set_add(char* value);

Polimorfizm - interfejsy

In [45]:
interface Container {
  void add(Object element);
}

class OrderedList implements Container {
  public void add(Object element){
    //...
  }
}

class FastSet implements Container {
  public void add(Object element){
    //...
  }
}
null
Out[45]:
No Outputs
In [49]:
Container[] containers = new Container[2];
containers[0] = new FastSet();
containers[1] = new OrderedList();

for(Container container : containers) {
  container.add("Hello World!");
}
null
Out[49]:
No Outputs

Arystoteles i dziedziczenie

Definicja w ujęciu Arystotelesa

Człowiek to zwierzę rozumne.

 • zwierzę - genus proximum
 • rozumne - differentia specifica

Porfiriusz i Awerroes

Porfiriusz i Awerroes

Porfiriusz (III-IV wiek n.e.) napisał komentarz do "Kategorii" Arystotelesa, w którym pojawia się słynne drzewo Porfiriusza, czyli klasyfikacja najbardziej ogólnych pojęć. Awerroes (XII w n.e.) był również komentatorem Arystotelesa. Ilustracja przedstawia wyimaginowaną rozmowę pomiędzy nimi.

Drzewo Porifirusza

Dziedziczenie - klasa Vehicle

In [ ]:
class Vehicle {
  protected int speed;
  
  public Vehicle(){
    this.speed = 0;
  }
  
  public void start(){
    this.speed = 10;
  }
  
  public void stop(){
    this.speed = 0;
  }
  
  public int getSpeed(){
    return speed;
  }
}
null

Dziedziczenie - klasa Car

In [ ]:
class Car extends Vehicle {
  private String vin;

  public Car(String vin){
    super();
    this.vin = vin;
  }

  public void accelerate(int delta){
    this.speed += delta;
  }
}
null
In [ ]:
Car car = new Car("1FTWW33P34EB00251");
car.start();
car.accelerate(20);
car.getSpeed();

Dziedziczenie wielobazowe

In [ ]:
interface IVehicle {
  void start();
  void stop();
}

interface ICar {
  void accelerate(int delta);
}

class Car implements IVehicle, ICar {
  public void start() {
    // ...
  }
  
  public void stop() {
    // ...
  }
  
  public void accelerate(int delta) {
    //...
  }
}

Klasa Object

In [ ]:
class Object {
  Object clone();
  boolean equals(Object other);
  void finalize();
  Class getClass();
  int hashCode();
  String toString();
  //...
}

Pytania?