Refleksja w Rubim

Struktura dostęp do informacji o typie, polach i metodach

Dynamiczne ładowanie klas


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

konsultacje: wtorek 15:30 - 18:00, pokój 4.61

Pytanie 1

Do czego najbardziej mogą przydać się nam zagnieżdżone klasy i interfejsy?

Pytanie 2

Czy Java Developer powinien się zaznajamiać głęboko z wyrażeniami lambda wprowadzonymi w Java 8 pomimo spadków wydajności przy używaniu paralelizmu, utrudnionego debugowania ze względu na wydłużone "stack trace"?

Pytanie 3

Jeśli w klasie wewnętrznej zostanie zadeklarowana zmienna tego samego typu i o tej samej nazwie co w klasie otaczającej to czy przesłoni ona tę z otaczającej?

Pomoc wbudowana w REPLa

In [ ]:
[1] pry(main)> require 'dry/types'
=> true
[2] pry(main)> ls Dry
constants: Configurable Container Core Equalizer Logic Types
Dry.methods: Equalizer
[3] pry(main)> ls Dry::Equalizer
constants: Methods
Object.methods: yaml_tag
Module.methods: constants nesting used_modules
[4] pry(main)> ? Dry::Equalizer#constants

From: variable.c (C Method):
Owner: Module
Visibility: public
Signature: constants(*arg1)
Number of lines: 12

Returns an array of the names of the constants accessible in
mod. This includes the names of constants in any included
modules (example at start of section), unless the inherit
parameter is set to false.

The implementation makes no guarantees about the order in which the
constants are yielded.

 IO.constants.include?(:SYNC)    #=> true
 IO.constants(false).include?(:SYNC) #=> false

Also see Module::const_defined?.

Informacja o typie

In [29]:
puts 1.class()
puts "Ala ma kota".class()
Integer
String

Weryfikacja przynależności do typu

In [30]:
object = "Ala ma kota"

if(object.is_a?(String))
  puts "Obiekt jest łańcuchem znaków"
end
Obiekt jest łańcuchem znaków
In [31]:
object = "Ala ma kota"

if(String === object)
  puts "Obiekt jest łańcuchem znaków"
end
Obiekt jest łańcuchem znaków
In [32]:
object = [1,2,3]

case(object)
when String
 puts "Obiekt jest łańuchem znaków"
when Array
 puts "Obiekt jest tablicą"
end
Obiekt jest tablicą

Informacje o hierarchii klas

In [41]:
class Animal
end

class Mammal < Animal
end

class Cat < Mammal
end

class Bat < Mammal
end

puts Cat.new
puts Cat.new.class
puts Cat.new.class.superclass
puts Cat.new.class.class
puts Cat.new.class.class.class.superclass.superclass.superclass.superclass
#<Cat:0x000055874badf160>
Cat
Mammal
Class

In [42]:
def ancestors(klass, chain=[])
 klass.superclass ? ancestors(klass.superclass, chain + [klass]) : chain.reverse
end

puts ancestors(Bat)
[Object, Animal, Mammal, Bat]
In [43]:
class Whale < Mammal
end

class Reptile < Animal
end

class Snake < Reptile
end
In [44]:
[1,2,3].zip(["a", "b", "c"]).to_a
Out[44]:
[[1, "a"], [2, "b"], [3, "c"]]
In [45]:
[1,2,3,4,5,6].each_cons(2).to_a
Out[45]:
[[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5], [5, 6]]
In [46]:
[1,2,3,4,5].
 zip(["a", "b", "c", "d", "e"]).
 each_cons(2).
 each{|(a1, b1), (a2,b2)| puts "#{a1} - #{b1} : #{a2} - #{b2}"}
1 - a : 2 - b
2 - b : 3 - c
3 - c : 4 - d
4 - d : 5 - e
In [47]:
def commonAncestor(klass1, klass2)
 ancestors(klass1).zip(ancestors(klass2)).each_cons(2) do |(grandparent1, grandparent2), (parent1, parent2)|
  return grandparent1 if parent1 != parent2 
 end
end
Out[47]:
:commonAncestor
In [48]:
puts commonAncestor(Bat, Whale)
puts commonAncestor(Snake, Bat)
puts commonAncestor(Snake, Reptile)
puts commonAncestor(1.class, Bat)
Mammal
Animal
Reptile
Object

Dynamiczne ładowanie klas

In [49]:
class Car
 def go
  puts "Brum brum"
 end
end

class Airplane
 def go
  puts "Bzzzzz"
 end
end

class Rocket
 def go
  puts "BUUUUUUM"
 end
end
Out[49]:
:go
In [50]:
["Car", "Car", "Rocket", "Airplane"].each do |classname|
 Class.const_get(classname).new.go
end
Brum brum
Brum brum
BUUUUUUM
Bzzzzz
Out[50]:
["Car", "Car", "Rocket", "Airplane"]

Refleksja

In [51]:
puts Car.new.public_methods.sort
[:!, :!=, :!~, :<=>, :==, :===, :=~, :__binding__, :__id__, :__send__, :byebug, :class, :clone, :debugger, :define_singleton_method, :display, :dup, :enum_for, :eql?, :equal?, :extend, :freeze, :frozen?, :go, :hash, :inspect, :instance_eval, :instance_exec, :instance_of?, :instance_variable_defined?, :instance_variable_get, :instance_variable_set, :instance_variables, :is_a?, :itself, :kind_of?, :method, :methods, :nil?, :object_id, :pretty_inspect, :pretty_print, :pretty_print_cycle, :pretty_print_inspect, :pretty_print_instance_variables, :private_methods, :protected_methods, :pry, :public_method, :public_methods, :public_send, :remote_byebug, :remove_instance_variable, :respond_to?, :send, :singleton_class, :singleton_method, :singleton_methods, :taint, :tainted?, :tap, :to_enum, :to_json, :to_s, :to_yaml, :trust, :untaint, :untrust, :untrusted?]
In [52]:
puts (Car.new.public_methods - 1.public_methods).sort
[:go]
In [53]:
class Bike
 def initialize
  @speed = 0
 end

 def go
  @speed = 10
 end

 def stop
  @speed = 0
 end

 def riding?
  @speed > 0
 end
end
Out[53]:
:riding?
In [54]:
puts Bike.new.instance_variables
[:@speed]

Dynamiczne wywoływanie metod

In [55]:
bike = Bike.new
puts bike.public_send("riding?")
bike.public_send("go")
puts bike.public_send("riding?")
false
true
In [57]:
bike = Bike.new
#bike.public_send("initialize")
bike.send("initialize")
Out[57]:
0

Dynamiczny dostęp do pól

In [62]:
bike = Bike.new
puts bike.instance_variable_get("@speed")
bike.instance_variable_set("@speed", 10)
puts bike.instance_variable_get("@speed")
0
RuntimeError: Don't do it!
(pry):419:in `instance_variable_set'
(pry):424:in `<main>'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:355:in `eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:355:in `evaluate_ruby'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:323:in `handle_line'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:243:in `block (2 levels) in eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:242:in `catch'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:242:in `block in eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:241:in `catch'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/pry-0.11.3/lib/pry/pry_instance.rb:241:in `eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/backend.rb:66:in `eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/backend.rb:12:in `eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/kernel.rb:87:in `execute_request'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/kernel.rb:47:in `dispatch'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/kernel.rb:37:in `run'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/command.rb:70:in `run_kernel'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/lib/iruby/command.rb:34:in `run'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/gems/iruby-0.3/bin/iruby:5:in `<top (required)>'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/bin/iruby:23:in `load'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/bin/iruby:23:in `<main>'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `eval'
/home/apohllo/.rvm/gems/ruby-2.4.2/bin/ruby_executable_hooks:15:in `<main>'
In [61]:
class Bike
 def instance_variable_set(name, value)
  raise "Don't do it!"
 end
end
Out[61]:
:instance_variable_set
In [ ]:
bike = Bike.new
puts bike.instance_variable_get("@speed")
bike.instance_variable_set("@speed", 10)
puts bike.instance_variable_get("@speed")

Dynamiczne proxy

In [63]:
class Wrapper
 def initialize(object)
  @object = object
  @invocations = []
 end

 def method_missing(*arguments)
  @invocations << arguments 
  @object.public_send(*arguments)
 end

 def replay
  @invocations.each do |arguments|
   @object.public_send(*arguments)
  end
 end
end
Out[63]:
:replay
In [64]:
wrapper = Wrapper.new([])
wrapper << 1
wrapper << 2
wrapper << 3
puts wrapper.to_a.join(", ")

wrapper.replay

puts wrapper.to_a.join(", ")
1, 2, 3
1, 2, 3, 1, 2, 3