Stan w programowaniu obiektowym

Zmienne instancyjne i klasowe, zasady dostępu do danych


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

konsultacje: wtorek 15:30 - 18:00, pokój 4.61

Sonda Mars Climate Orbiter

Program strukturalny

In [ ]:
struct SpaceProbe {
  double spaceProbeSpeed;
  double spaceProbeWeight;
}

double thrustCorrectionForX(struct SpaceProbe spaceProbe){
  // operowanie na polach spaceProbeSpeed oraz spaceProbeWeight
}

double thrustCorrectionForY(struct SpaceProbe spaceProbe){
  // ...
}

double thrustCorrectionForZ(struct SpaceProbe spaceProbe){
  // ...
}

Primitive obsession

In [ ]:
class SpaceProbe {
  private double speedX;
  private double speedY;
  private double speedZ;
  private double weight;
  
  public double thrustCorrectionForX(double positionX, 
           double positionY, double positionZ){
    //...
  }
}

Klasa Speed

In [ ]:
class Speed {
  public int value;
  public String unit;
  
  public Speed(int value, String unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
In [ ]:
Speed speed1 = new Speed(10, "km/h");
Speed speed2 = new Speed(20, "m/s");

In [ ]:
speed1.value = 20;
speed2.unit = "km/h";

In [ ]:
speed1.value = -10;
speed2.unit = "ala ma kota";

1 ulepszenie - użycie typu wyliczeniowego

In [ ]:
enum SpeedUnit {
  MS, KMH;
}
In [ ]:
class Speed {
  public int value;
  public SpeedUnit unit;
  
  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
In [ ]:
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
Speed speed2 = new Speed(20, SpeedUnit.MS);
System.out.println(speed1);

2 ulepszenie - użycie modyfikatora private

In [ ]:
class SpaceProbe {
  private Speed speed;
  
  public SpaceProbe(Speed speed){
    this.speed = speed;
  }
  
  public Speed getSpeed(){
    return this.speed;
  }
}
In [ ]:
SpaceProbe probe1 = new SpaceProbe(new Speed(10, SpeedUnit.KMH));

probe1.speed = new Speed(10, SpeedUnit.MS);
In [ ]:
SpaceProbe probe1 = new SpaceProbe(new Speed(10, SpeedUnit.KMH));
Speed speed1 = probe1.getSpeed();

speed1.unit = SpeedUnit.MS;

System.out.println(probe1.getSpeed().unit);

3 ulepszenie - modyfikator final - Speed jako ValueObject

In [ ]:
class Speed {
  public final int value;
  public final SpeedUnit unit;
  
  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
In [ ]:
SpaceProbe probe1 = new SpaceProbe(new Speed(10, SpeedUnit.KMH));
Speed speed1 = probe1.getSpeed();

speed1.unit = SpeedUnit.MS;

Jak działa modyfikator private?

In [ ]:
class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
In [ ]:
class SpaceProbe {
  private Speed speed;
  
  public void accelerate(Speed delta){
    speed.value += delta.value;
  }
}
In [ ]:
class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
  
  public Speed add(Speed that){
    if(this.unit == that.unit){
      return new Speed(this.value + that.value, this.unit);
    } else {
      return null;
    }
  }
  
  public boolean isLower(int value){
    return this.value < value;
  }
}
In [ ]:
class SpaceProbe {
  private Speed speed;
  private static final int MAXIMUM_SPEED = 100;

  public void accelerate(Speed delta){
    Speed newSpeed = this.speed.add(delta);
    if(newSpeed.isLower(MAXIMUM_SPEED)){
      this.speed = newSpeed;
    }
  }
}

Modyfikator protected

In [ ]:
class Speed {
  protected SpeedUnit unit;
  
  public Speed(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }
  
  public Speed add(Speed delta){
    return this; // does nothing
  }
}
In [ ]:
class Speed1D extends Speed {
  protected int value;

  public Speed1D(int value, SpeedUnit unit){
    super(unit);
    this.value = value;
  }
  
  public Speed add(Speed delta){
    if(delta instanceof Speed1D){
      Speed1D delta1d = (Speed1D) delta;
      if(this.unit == delta1d.unit){
        return new Speed1D(this.value + delta1d.value, this.unit);
      } else {
        return this;
      }
    } else {
      return this;
    }
  }
  
  public String toString(){
    return "(" + this.value + ") " + this.unit;
  }
}
In [ ]:
Speed speed1 = new Speed1D(10, SpeedUnit.KMH);
Speed speed2 = new Speed1D(20, SpeedUnit.KMH);

Speed speed3 = speed1.add(speed2);
System.out.println(speed3);
In [ ]:
class Speed3D extends Speed {
  protected int valueX;
  protected int valueY;
  protected int valueZ;

  public Speed3D(int x, int y, int z, SpeedUnit unit){
    super(unit);
    this.valueX = x;
    this.valueY = y;
    this.valueZ = z;
  }
  
  public Speed add(Speed delta){
    if(delta instanceof Speed3D){
      Speed3D delta3d = (Speed3D) delta;
      if(this.unit == delta3d.unit){
        return new Speed3D(this.valueX + delta3d.valueX, 
          this.valueY + delta3d.valueY,
          this.valueZ + delta3d.valueZ, 
          this.unit);
      } else {
        return this;
      }
    } else {
      return this;
    }
  }
  
  public String toString(){
    return "(" + this.valueX + "," + this.valueY + "," + this.valueZ + ") " + this.unit;
  }
}
In [ ]:
Speed speed1 = new Speed3D(10, 10, 10, SpeedUnit.KMH);
Speed speed2 = new Speed3D(30, 40, 50, SpeedUnit.KMH);

Speed speed3 = speed1.add(speed2);
System.out.println(speed3);
In [ ]:
class Speed3D extends Speed {
  protected int valueX;
  protected int valueY;
  protected int valueZ;

  public Speed3D(int x, int y, int z, SpeedUnit unit){
    super(unit);
    this.valueX = x;
    this.valueY = y;
    this.valueZ = z;
  }
  
  public Speed add(Speed delta){
    if(delta instanceof Speed1D){
      Speed1D delta1d = (Speed1D) delta;
      if(this.unit == delta1d.unit){
        return new Speed3D(this.valueX + delta1d.value, 
          this.valueY + delta1d.value,
          this.valueZ + delta1d.value, 
          this.unit);
      } else {
        return this;
      }
    } else {
      return this;
    }
  }
  
  public String toString(){
    return "(" + this.valueX + "," + this.valueY + "," + this.valueZ + ") " + this.unit;
  }
}
In [ ]:
Speed speed1 = new Speed3D(10, 10, 10, SpeedUnit.KMH);
Speed speed2 = new Speed1D(30, SpeedUnit.KMH);

Speed speed3 = speed1.add(speed2);
System.out.println(speed3);

Dostęp pakietowy

In [ ]:
//package agh.cs.lecture;

class Speed {
  int value;
  SpeedUnit unit;
  
  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
In [ ]:
//package agh.cs.lecture;

class SpaceProbe {
  private Speed speed;
  
  public void accelerate(Speed delta){
    if(this.speed.unit == delta.unit){      // dozwolone
      //..
    }
  }
}
In [ ]:
//package com.mycompany;

class SpaceShip {
  private Speed speed;

  public void accelerate(Speed delta){
    if(this.speed.unit == delta.unit){      // niedozwolone!
      //..
    }
  }
}

Podsumowanie modyfikatorów dostępu

  private default protected public
ta sama klasa + + + +
klasa w tym samym pakiecie - + + +
klasa dziedzicząca (z innego pakietu) - - + +
pozostałe klasy - - - +

Metody dostępowe - "gettery"

In [ ]:
class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;
  
  public int getValue(){
    return this.value;
  }
  
  public SpeedUnit getUnit(){
    return this.unit;
  }
}

Dostęp dziedzinowy

In [ ]:
class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;
  
  public int getValueInMS(){
    if(this.unit == SpeedUnit.MS){
      return value;
    } else {
      return convert(this.unit, SpeedUnit.MS, this.value);
    }
  }
  
  public int getValueInKMH(){
    //...
    return 0;
  }
  
  private int convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS) {
      return (int)Math.round(value / 3.6);
    } else {
      //...
      return 0;
    }
  }
}

Metody dostępowe - "settery"

In [ ]:
class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;
  
  public setValue(int value){
    this.value = value;
  }
  
  public setUnit(SpeedUnit unit){
    this.value = convert(this.unit, unit, this.value);
    this.unit = unit;
  }
}

Utrzymywanie jednolitej reprezentacji

In [ ]:
class Speed {
  private int valueInMs;
  private SpeedUnit unit;
  
  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.valueInMs = convert(unit, SpeedUnit.MS, value);
    this.unit = unit;
  }
  
  public int getValue(){
    return convert(SpeedUnit.MS, this.unit, this.valueInMs);
  }
  
  public void setValue(int value){
    this.valueInMs = convert(unit, SpeedUnit.MS, value);
  }
  
  public void setUnit(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }
  
  private int convert(SpeedUnit fromUnit, SpeedUnit toUnit, int value){
    //...
    return 0;
  }
}

ValueObject - konwersja

In [ ]:
class Speed {
  private final int value;
  private final SpeedUnit unit;
  
  public Speed(int value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
  
  public Speed convertToMs(){
    if(this.unit == SpeedUnit.MS){
      return this;
    } else {
      return new Speed(convert(this.unit, SpeedUnit.MS, this.value), 
               SpeedUnit.MS);
    }
  }
}

Shadowing

In [ ]:
enum SpeedUnit { MS, KMH }
In [ ]:
class Speed {
  private SpeedUnit unit;
  
  public Speed(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }
  
  public SpeedUnit getSuperUnit(){
    return this.unit;
  }
  
  public SpeedUnit getUnit(){
    return this.unit;
  }
}
In [ ]:
class Speed1D extends Speed{
  private SpeedUnit unit; // <-----!
  private int value;
  
  public Speed1D(int value, SpeedUnit unit){
    super(unit);
    this.value = value;
    this.unit = SpeedUnit.KMH; // <-----!
  }
  
  public SpeedUnit getUnit(){
    return this.unit;
  }
}
In [ ]:
Speed1D speed1 = new Speed1D(10, SpeedUnit.MS);
System.out.println(speed1.getUnit());
System.out.println(speed1.getSuperUnit());

In [ ]:
class Speed {
  public SpeedUnit unit;
  
  public Speed(SpeedUnit unit){
    this.unit = unit;
  }
}

class Speed1D extends Speed {
  public SpeedUnit unit; // <-----!
  public int value;
  
  public Speed1D(SpeedUnit unit, int value){
    super(unit);
    this.unit = SpeedUnit.KMH;
    this.value = value;
  }
}

Speed speed1 = new Speed1D(SpeedUnit.MS, 10);
System.out.println(speed1.unit);
Speed1D speed2 = (Speed1D) speed1;
System.out.println(speed2.unit);

Zmienne statyczne

In [ ]:
class Speed {
  private int value;
  private SpeedUnit unit;
  
  private double convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.MS && to == SpeedUnit.KMH){
      return value * 3.6;
    } else if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS){
      return value / 3.6;
    } else {
      //...
      return 0;
    }
  }
}
In [ ]:
class Speed {
  private double ms2kmhRatio = 3.6;
  
  private int value;
  private SpeedUnit unit;
  
  private double convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.MS && to == SpeedUnit.KMH){
      return value * ms2kmhRatio;
    } else if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS){
      return value / ms2kmhRatio;
    } else {
      //...
      return 0;
    }
  }
}

Modyfikator static

In [ ]:
class Speed {
  private static final double ms2kmhRatio = 3.6;
  
  private int value;
  private SpeedUnit unit;
  
  private double convert(SpeedUnit from, SpeedUnit to, int value){
    if(from == SpeedUnit.MS && to == SpeedUnit.KMH){
      return value * ms2kmhRatio;
    } else if(from == SpeedUnit.KMH && to == SpeedUnit.MS){
      return value / ms2kmhRatio;
    } else {
      //...
      return 0;
    }
  }
}

Antywzorzec

In [ ]:
class SpaceShip {
  public static List<SpaceShip> ships = new LinkedList<>();
  
  public SpaceShip(){
    ships.add(this);
  }
}
In [ ]:
class Space {
  private List<SpaceShip> ships = new LinkedList<>();
  
  public SpaceShip createShip(){
    SpaceShip ship = new SpaceShip(this);
    ships.add(ship);
    return ship;
  }
}

class SpaceShip {
  private Space space;
  
  public SpaceShip(Space space){
    this.space = space;
  }
}
In [ ]:
Space thisWorld = new Space();
SpaceShip rocket = thisWorld.createShip();
SpaceShip spaceShuttle = thisWorld.createShip();

Space alienWorld = new Space();
SpaceShip ufo = alienWorld.createShip();